ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชา ส21121 หน้าที่พลเมือง 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บูรณาการกับรายวิชา อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ประกาศวันที่ 16 ม.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 56 ครั้ง


                     วันที่ 16 – 18 มกราคม 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยครูณัศรุฒน์ หลีหนุด และคุณครูณัฐณิชา วังบุญคง ได้จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้รายวิชา ส21121 หน้าที่พลเมือง 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มิตรภาพชาติไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมอาหารไทย 4 ภาค บูรณาการกับรายวิชา อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง Food การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร มื้ออาหาร ภาชนะบรรจุภัณฑ์ โดยนักเรียนเริ่มต้นเรียนรู้จากคำศัพท์ของอาหารและประเภทของอาหารต่าง ๆ ผลไม้ Fruit, ผัก Vegetables, ธัญพืช Grains, ผลิตภัณฑ์นม Dairy products, เนื้อสัตว์ Meat โดยใช้วิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลอง (Laboratory Method) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมไทย 4 ภาค ในหัวข้ออาหารไทย: มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  ซึ่งเป็นการนำเนื้อหาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งอาหารแต่ละภาคเป็นการบ่งบอกถึงรากฐานขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และมรดกที่ถ่ายทอดจากรุ่น สู่รุ่นได้อย่างลงตัว ซึ่งนักเรียนได้นำภาคทฤษฎีมาใช้ปฏิบัติจริงผ่านการสร้างสรรค์ผลงานอาหารไทย 4 ภาค ผ่านกระบวนการปฏิบัติจริงโดยการแสดงวิธีการประกอบอาหารอย่างง่าย เลือกใช้วัตถุดิบ การปรุงรส และการจัดตกแต่งจานที่เหมือนต้นตำรับของแต่ละภาค และมีการนำเสนอวัฒนธรรมไทยด้านอาหารได้อย่างเข้าถึงวัฒนธรรมด้ายอาหารไทย 4 ภาคได้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติมเต็มองค์ความรู้ได้อย่างเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมด้านอาหารไทยได้จริง นอกจากนี้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหาร มื้ออาหาร ภาชนะบรรจุภัณฑ์ได้นักเรียนสามารถแยกและอธิบายประเภทของชนิดอาหารได้สามารถเขียนและอธิบายการทำอาหารอย่างง่ายได้

                    ผลจากการจัดกิจกรรมอาหารไทย 4 ภาค เป็นสิ่งที่ครูผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนเกิดทักษะและพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นตัวของตัวเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม และมีความสุขในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล