ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในโครงการกิจกรรม S.TSU Full of Joy เทศกาลแห่งความสนุก ประจำปี 2565 และ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยสภานักเรียน
ประกาศวันที่ 13 ม.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 87 ครั้ง


วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีอาจารย์ ดร.สุนิสา  คงประสิทธิ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในโครงการกิจกรรม S.TSU Full of Joy เทศกาลแห่งความสนุก ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีผลการประกวดดังนี้

ผลการประกวดการแข่งขัน ออกแบบการ์ด ประเภท DIY
รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.แพรวา ทองทวี ม.2/2
รองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.ภูริชญา เกลี้ยงเมือง ม.1/3
รองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ญ.พิมลนาฎ เพชรทอง ม.1/3
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
1.ด.ญ.สิรินทรา ยอดยางแดง ม.1/2
2.ด.ช.ปภังกร เพชรรักษ์ ม.2/2

ผลการประกวดการแข่งขัน ออกแบบการ์ด ประเภท Application
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.ณัชริญา สุขด้วง ม.1/1
รองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.วิชญาพร พุ่มศิริ ม.1/3
รองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ญ.พิชามญธุ์ สมเจริญวัฒนา ม.1/3
รางวัลชมเชย
ด.ญ.พิชญนาฏ ทุมเพ็ญ ม.1/3

ผลการประกวดการแข่งขัน ออกแบบการ์ด ประเภท Application
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
น.ส.ณัชชา หลินมา ม.5/3
รองชนะเลิศอันดับ 1
น.ส. บัณฑิตา มหาวงค์ ม.5/3
รองชนะเลิศอันดับ 2
น.ส.ณัฐรดา เม่งช่วย ม.5/1
รางวัลชมเชย
น.ส.ศุลีพร เนาวกุล ม.5/2

ผลการประกวดการแข่งขันร้องเพลง
รางวัลชนะเลิศ
นายสธรรดร จันรอดภัย ม.5/1
รองชนะเลิศอันดับ 1
น.ส. มลฑาทิพย์ เพชรนวล ม.5/3
รองชนะเลิศอันดับ 2
ทีมนักเรียนระดับชั้น ม.4 สมาชิก 6 คน
น.ส.ณิชานาฏ ทองอุบล ม.4/1
น.ส.พัชรากร ช่วยนุ้ย ม.4/1
นายชลันธร นงค์นวล ม.4/1
น.ส.ศิรภัสสร จันนก ม.4/1
น.ส.ณภัทร ณ พัทลุง ม.4/2
น.ส.ณัฏฐณิชา  เกตุชู ม.4/2

ผลการประกวดการแข่งขันเต้น Cover Dance
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวนิชานันท์ เพชรน้อย ม.5/1
รองชนะเลิศอันดับ 1
น.ส. พนัชกร สุวรรณทอง ม.5/1 และ 
น.ส.มลฑาทิพย์ เพชรนวล ม.5/3
รองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ช.พิชญวัฒน์ สุวรรณภักดี ม.2/1

ถัดมากิจกรรมสืบเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการตอบคำถามร่วมสนุกและมอบขนมให้ในแต่ละห้องเรียน ทั้ง 2 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล