ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ วัดลานแซะ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ประกาศวันที่ 17 ก.ย. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 98 ครั้ง


เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ได้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ วัดลานแซะ ตำบลนาขยาด จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติ อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ในการกล่าวเปิดโครงการ บรรยายพระธรรมโดย พระครู ศาสนกิจจาทร 
พัฒนากาย = สุขภาพดี, มารยาทงดงามเรียบร้อย
พัฒนาสังคม = ความประพฤติดี, รักษาศีล ๕ , เมตตากรุณา
พัฒนาจิตใจ = มีสมาธิมั่นคง เข้มแข็ง อดทน
พัฒนาปัญญา = รู้เท่าทันในสถานการณ์ แก้ไขปัญหาได้
โครงการในครั้งนี้ประกอบไปด้วย เรียนรู้หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ , กำหนดจิต กำหนดรู้ , กิจกรรมเดินจงกรม สวดมนต์ฯ , กิจกรรมทำวัตรเช้า , กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล