ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 กิจกรรมมอบรางวัลสืบเนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2565
ประกาศวันที่ 11 ส.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 74 ครั้ง


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ มอบรางวัล สืบเนื่องจากกิจกรรมวันแม่ที่ผ่านมา นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การเขียนเรียงความวันแม่ , การเขียนบทกลอนวันแม่ , การออกแบบการ์ดวันแม่ , การถ่ายรูปคู่แม่ , กิจกรรมร้องเพลงวันแม่ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากและได้รับรางวัล โดยอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้มอบรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้อง MF2200 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

เขียนเรียงความ
ระดับชั้น ม.ต้น
รางวัลชนะเลิศ   เด็กหญิงปัญญิสา สุขสวัสดิ์  ชั้น ม.2/1
ระดับชั้น ม.ปลาย
รางวัลชนะเลิศ  นายนพธรรม ทองดี  ชั้น ม.4/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  นายระวิภาส หลีวิจิตร  ชั้น ม.5/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นายอิสมาอีล หมาดหลี   ชั้น ม.5/2

แต่งกลอนสุภาพ
ระดับชั้น ม.ต้น
รางวัลชนะเลิศ   เด็กชายณัฐวุฒิ สมาคม  ชั้น ม.2/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เด็กหญิงพิชญา จันทรเดช  ชั้น ม.2/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  เด็กชายนปก ชุมทอง ชั้น ม.2/1
ระดับชั้น ม.ปลาย
รางวัลชนะเลิศ  นายชวกร รัตนทอง  ชั้น ม.5/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  นางสาวปลายฝน ทองพูล ชั้น ม.5/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  นายรีฟฮาน นกแอนหมาน ชั้น ม.5/2

ประดิษฐ์การ์ดวันแม่
ระดับชั้น ม.ต้น
รางวัลชนะเลิศ   เด็กหญิงสิรินทรา ยอดยางแดง  ชั้น ม.1/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เด็กหญิงรชณีชล จันทร์นุสิทธิ์  ชั้น ม.2/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  เด็กหญิงวิศรุตา สังข์หยู  ชั้น ม.2/1

ระดับชั้น ม.ปลาย
รางวัลชนะเลิศ  นางสาวอัณณ์กาญจน์ เกตุพลสังข์  ชั้น ม.4/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  นางสาวปลายฝน ทองพูล ชั้น ม.5/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  นางสาวณัฏฐณิชา เกตุชู  ชั้น ม.4/2

รูปภาพประทับใจคู่คุณแม่
รางวัลชนะเลิศ  เด็กหญิงกานต์ธีรา  เสระหมาน  ชั้น ม.1/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  เด็กชายกิตติศักดิ์ ด้วงดี  ชั้น ม.2/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  เด็กหญิงจิรฐา วรากรวรพงศ์  ชั้น ม.2/2

ร้องเพลงวันแม่
รางวัลชนะเลิศ  นายจารุภัทร เงินมาก  ชั้น ม.5/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  เด็กหญิงธิดาพัชร์ สังข์ประสิทธิ์  ชั้น ม.1/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เด็กหญิงกัญญาณัฐ บัวเนียม  ชั้น ม.1/2
 

ประมวลภาพผลงานวันแม่ 2565

บรรยากาศ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ประกวด “ร้องเพลงวันแม่” (3 สิงหาคม 2565)

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล