ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้าง และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ประกาศวันที่ 6 ส.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 55 ครั้ง


วันที่ 6 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้าง และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สุนิสา  คงประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สร้างความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้มีความรู้ความเข้าใจถึงการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งนำความรู้ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และถัดมาการบรรยายและอภิปรายร่วมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาสอน วิทยากรโดย อาจารย์ประเสริฐ จันทร์สุวรรณ์และอาจารย์สุภาณี หนูหีด โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ในช่วงบ่ายกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยบูรณาการรายวิชาสอน และพูดคุยปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นตั้งแต่เปิดภาคเรียนการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 23 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 2 คน ครูและบุคลากร โรงเรียนสาธิตฯ 13 คน อาจารย์มหาวิทยาลัย 6 คน วิทยากรบรรยาย 2 คน

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล