ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ขอแสดงความยินดีนักเรียนได้รับรางวัลจากกิจกรรมวันภาษาไทย
ประกาศวันที่ 5 ส.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 306 ครั้ง


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ มอบรางวัลจากกิจกรรมวันภาษาไทยที่ผ่านมา ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ 

 • เด็กหญิงณัฐริญา สุขด้วง
 • เด็กหญิงชนิดาภา ศิลปเจริญ
 • เด็กหญิงกัญญนัธ ชูทิพย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

 • เด็กชายสิรภพ นาคเกลี้ยง
 • เด็กชายสิรภพ สังข์แก้ว
 • เด็กชายปภังกร ทองบุญชู

    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

 • เด็กหญิงรัชณีชล จันทร์นุสิทธิ
 • เด็กหญิงภัทราวดี ไข่ทอง
 • เด็กชายพิชญวัฒน์ สุวรรณภักดี


การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ

 • นางสาวศุลีพร เนาวกูลง
 • นางสาววีรยา ซุ้นซิ้ม
 • นางสาวประทุมรัตน์ อ่องหลี

    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 • นางสาวณิชานาฏ ทองอุบล
 • นางสาวพัชรากร ช่วยนุ้ย
 • นางสาวศิรภัสสร จันนก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 • นางสาวนันท์นภัส ดำด้วง
 • นางสาวผกาทิพย์ ทวยเจริญ
 • นางสาวอัณณ์กาญจน์ เกตุผลสังข์


การแข่งขันประกวดตอบปัญหาภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ 
ทีมที่ 1 เด็กหญิงพิชญนาฎ ทุมเพ็ญ 
 เด็กหญิงรวิสรา สารภาค
ทีมที่ 2 เด็กหญิงกนกพร จันทร์มงคล 
เด็กหญิงอาคิรา ขุนอักษร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชายวงศพัทธ์ เทพชู 
เด็กหญิงพชรวรรณ อธิเกิด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวอัณณ์กาญจน์ เกตุพลสังข์ 
นางสาวนัทนันทกาญจน์ บุญญวัฒน์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีมที่ 1 นางสาวประกายทิพย์ กิจวิจิตร 
นางสาวปวีณ์นุช จันทร์สุข 
        
ทีมที่ 2 นางสาวบัณฑิตา  มหาวงค์ 
นางสาวปทุพร  บัวขาว 

การแข่งขันประกวดคัดลายมือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงสิรินทรา ยอดยางแดง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงภูริชญา เกลี้ยงเมือง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงอภิสรา อินทองแก้ว

รางวัลชมเชย
เด็กหญิงชินานาถ เพชรน้อย
เด็กหญิงอัคริมา คงเซ็น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวปุณยนุช รัตนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวปวีณ์นุช จันทร์สุข

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวบัณฑิตา มหาวงค์

รางวัลชมเชย
นางสาววนิชชา หนูช่วย
นางสาวนิชานันท์ เพชรน้อย

การแข่งขันประกวดคำขวัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงนิธิพร จิตรเนียม 
เด็กหญิงปัณณ์ชิฐาน์ เพชรรักษ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทองสงโสม 
เด็กหญิงอัญชิษถา นพแท่น 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กชายธนวัฒน์ ภุมรินทร์ 
เด็กชายชิษณุพงศ์ อุ่นชู

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ
นายอิสมาอีล หมาดหลี 
นายกษิดิศ ชูส่งแสง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายชวกร รัตนทอง
นายริฟฮาน นกแอนหมาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวพัชรากร ช่วยนุ้ย 
นายชลันธร นงค์นวล 


การแข่งขันประกวดโต้วาที
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ 
เด็กหญิงสุธาวัลย์  บัวแย้ม
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชินพงษ์
เด็กหญิงวริสรา หนูกาฬ
เด็กหญิงณัฐอร  มากชิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวเนียม
เด็กหญิงกันติชา  ลาโพธิ์
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ทองสงโสม
เด็กหญิงอัญชิษถา  นพแท่น

รางวัลชมเชย
ทีมที่ 1 เด็กหญิงเบญญาภา เบญจพันธ์
เด็กหญิงพศิกา  บุญฤทธิ์
เด็กหญิงธิดาพัชร์  สังข์ประสิทธิ์
เด็กหญิงอัญชิสา ทินกร
        
ทีมที่ 2 เด็กชายสุวภัทร  เกิดเกลี้ยง
เด็กชายปรัญชัย   ไหมศรีขาว
เด็กชายเตชินท์  ศิริรักษ์
เด็กชายปภังกร  หนูนุ่น

การแข่งขันประกวดโต้วาที
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวปุณยนุช  รัตนบุรี
นางสาวณัฐณิชา  หนูสุวรรณ์
นางสาวธันญ์ขวัญ  ด้วงคง
นายจารุภัทร  เงินมาก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวณิชานาฏ  ทองอุบล
นางสาวพัชรากร  ช่วยนุ้ย
นางสาวศิรภัสสร  จันนก
นายชลันธร  นงค์นวล

รางวัลชมเชย
ทีมที่ 1 นายธวัชชัย  เรืองวุฒิ
นายระวิภาส  หลีวิจิตร
นายกษิดิศ   ชูส่งแสง
นายอิสมาอีล  หมาดหลี

ทีมที่ 2 นายนพธรรม  ทองดี
นางสาวณัฏฐณิชา  เกตุชู
นางสาวธนัญชนก  ณ  พัทลุง
นางสาวณพสร  ยืนยง

การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงภูริชญา นุ้ยจินดา
เด็กหญิงณัฐฐานันท์ บุญช่วย
เด็กหญิงพิชชาพิมพ์ หมื่นฤทธิ์
เด็กชายปภังกร ทองบุญชู
เด็กชายธนกฤต สมจิตต์
เด็กชายณัฐวุฒิ สมาคม
เด็กชายสิรภพ นาคเกลี้ยง
เด็กชายกัณภพ ชนะสิทธิ์
เด็กหญิงรุ่งไพลิน เมืองด้วง
เด็กหญิงชินานาถ เพชรน้อย
เด็กหญิงชญาดา สุพรรณพงศ์
เด็กหญิงพณิศา เนื้อเขียว

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล