ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 กิจกรรมโต้วาที Technology in the 21st Century Classroom
ประกาศวันที่ 8 ก.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 95 ครั้ง


วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมโต้วาที "Technology in the 21st Century Classroom" ณ ห้อง MF3200 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กิจกรรมครั้งนี้เป็นการโต้วาทีระหว่าง นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณและนักเรียนโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ควบคุมการสอนและดำเนินรายการโดย Miss Natasha Louise Mann คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (รายวิชาภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการแข่งขัน นักเรียนโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณชนะการโต้วาที โดยมีคณะกรรมการตัดสินจำนวน 3 ท่านคือ 1. อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม 2. อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์ 3. ผศ.ดร. สิรยา สิทธิสาร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บรรยากาศ กิจกรรมโต้วาที Technology in the 21st Century Classroom (8 กรกฎาคม 2565)

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล