ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 Congratulations โรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
ประกาศวันที่ 11 ก.ย. 2566     Proud of you S.TSU     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 538 ครั้ง


ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงชินานาถ  เพชรน้อย
 
1. นางสาวอรพิน  เรืองยิ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 1. นางสาวนิชานันท์  เพชรน้อย
 
1. นางสาวอรพิน  เรืองยิ่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงปัญญิสา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรพิน  เรืองยิ่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นางสาวมลฑาทิพย์  เพชรนวล
 
1. นางสาวอรพิน  เรืองยิ่ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูทิพย์
 
1. นางสาวมนฤดี  ดำเอี่ยม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวกัณกนิษฐ์  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวมนฤดี  ดำเอี่ยม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. นางสาวธมน  ปานดำ
 
1. นายศิริชัย  ไหมด้วง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายระวิภาส  หลีวิจิตร
 
1. นายศิริชัย  ไหมด้วง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐฐานันท์  บุญช่วย
2. เด็กชายพิชญวัฒน์  สุวรรณภักดี
 
1. นายศิริชัย  ไหมด้วง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75.28 เงิน 12 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ธานีรัตน์
2. เด็กหญิงสิริญา  แก้วรักษ์
 
1. นางสาวมนฤดี  ดำเอี่ยม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 70.34 เงิน 12 1. นางสาวองค์อินทร์  ภักดีไพบูลย์สกุล
 
1. นางสาวมนฤดี  ดำเอี่ยม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภูริชญา   นุ้ยจินดา
 
1. นางสาวกนกณิศา  เรืองวุฒิ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวโอฬาริศา  จุลพูน
 
1. นางสาวกนกณิศา  เรืองวุฒิ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปภังกร   เพชรรักษ์
2. นางสาวแพรวา  ทองทวี
 
1. นางสาวปริญา  โต๊ะขวัญ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวชุติโชค  ณิชากรพงศ์
2. นางสาวธันญ์ขวัญ  ด้วงคง
 
1. นางสาวปริญา  โต๊ะขวัญ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม   1. เด็กชายธิษณะ  เพชรมณี
 
1. นางสาวปริญา  โต๊ะขวัญ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายประยูรชนก  คณานุรักษ์
 
1. นางสาวปริญา  โต๊ะขวัญ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงชยาดา  สุพรรณพงศ์
2. เด็กหญิงอวิกา  แก้วเนียม
 
1. นางสาวกนกณิศา  เรืองวุฒิ
2. นางสาวปริญา  โต๊ะขวัญ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวปลายฝน  ทองพูล
 
1. นางสาวปริญา  โต๊ะขวัญ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพรนัชชา  จันดาโชติ
 
1. นางสาวโซลิตา   คาเดร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นางสาวปิยะดา  ทองฤทธิ์นุ่น
 
1. นางสาวโซลิตา  คาเดร์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายพิชญุตม์  อ้นดำ
 
1. นางสาวกนกณิศา  เรืองวุฒิ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคณิศร  ศรีสุวิทยาภรณ์
2. นายธนชาติ  แก้วขุนราม
3. เด็กชายธฤต  บุญสนิท
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ศรีเงิน
2. นายทวีสิน  จิระนนทกร
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายธีร์ธวัช   ชัยรัตน์
2. นางสาวนัยน์ยภัค  ปลอดฟัก
3. นายรัชชานนท์  ยอดราช
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทร์เกตุ
2. นางสาวเมธาวี  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. นายตรีวุฒิ  วงค์นิ่ม
2. เด็กชายพัชรพล  มารคคงค์แก้ว
3. เด็กหญิงภูริชญา  เกลี้ยงเมือง
 
1. นายทวีสิน  จิระนนทกร
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบัณฑิตา  มหาวงค์
2. นางสาววีรยา  ซุ้นซิ่ม
3. นายศุภสัณห์   ไชยชนะ
 
1. รศ.ดร.ศรชัย  อินทะไชย
2. นางสาวฟาฏิมะฮ์  ตอฮา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 7 1. นางสาวปัณฎา   วีระประเสริฐสกุล
2. นายวัชพล   คำเรือง
3. นายเทพณรินทร์   บัวเพชร์
 
1. ดร.ภรพนา   บัวเพชร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิธิพร  จิตเนียม
2. เด็กหญิงปัณณ์ชิฐาน์  เพชรรักษ์
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ไข่ทอง
 
1. นางสาวเมธาวี  ไพบูลย์สวัสดิ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทร์เกตุ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวกรัณฑ์รัตน์  จิตกิจติจำรัส
2. นางสาวพนัชกร  สุวรรณทอง
3. นายภัทระ  เดชผล
 
1. นางสาวฟาฏิมะฮ์  ตอฮา
2. นางสาวสลิลทิพย์  ศรีเงิน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธวัชชัย   เรืองวุฒิ
2. นายภาณุพงศ์   จันทร์ลาม
 
1. ดร.นันทพันธ์   นภัทรานนท์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิณจุห์ฑาช์  สุขเอก
2. เด็กหญิงธิดาพัชร์  สังข์ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จอนนุ้ย
4. เด็กหญิงอภิสรา  ธราขวัญนุ้ย
5. เด็กหญิงอัคริมา  คงเซ็น
 
1. นางสาวสายฝน  เกื้อนุ้ย
2. นายพิชชากร  ตะนุสะ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทิพัฒน์   วรรณโนทัย
 
1. นายณัศรุฒน์   หลีหนุด
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายพิชญวัฒน์   สุวรรณภักดี
2. นางสาวเพชรณิชา   ไชยวรรณ
 
1. นายณัศรุฒน์   หลีหนุด
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นายกาจพล  แก้วไฟ
2. นางสาวธัญญารักษ์  แย้มยิ้ม
 
1. นายพิชชากร  ตะนุสะ
2. นางสาวสายฝน  เกื้อนุ้ย
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรชณีชล  จันทร์นุสิทธิ์
2. เด็กหญิงเอมปวีร์  วัฒนพานิชดำรงค์
 
1. นายกฤตนันท์  นวลแก้ว
2. นางสาวกรรยุบล  คงสงด้วง
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายชลพัตร  เรืองสังข์
2. นายปุญญพัฒน์  ทองมาก
 
1. นายกฤตนันท์  นวลแก้ว
2. นางสาวกรรยุบล  คงสงด้วง
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัณฑิกา   ก้าวเจริญ
 
1. นางสาวพิมประภา  เจ้ยแก้ว
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นายกฤตพิชญ์  อนุสุนัย
 
1. นางสาวพิมประภา  เจ้ยแก้ว
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ด้วงดี
 
1. นางสาวพิมประภา  เจ้ยแก้ว
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นายพลวรรธน์  พงศ์พิพัฒนพันธุ์
 
1. นางสาวพิมประภา  เจ้ยแก้ว
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายอัษฎา  วิเชียรบุตร
 
1. นางสาวพิมประภา  เจ้ยแก้ว
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายเพชร  เผ่าสุริยะ
 
1. นางสาวพิมประภา  เจ้ยแก้ว
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวประทุมรัตน์  อ่องหลี
 
1. นางสาวพิมประภา  เจ้ยแก้ว
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิชชาพิมพ์  หมื่นฤทธิ์
2. เด็กหญิงพิมลนาฎ  เพชรทอง
 
1. นางสาวพิมประภา  เจ้ยแก้ว
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายปลาบปลื้ม  แป้นย้อย
 
1. นางสาวพิมประภา  เจ้ยแก้ว
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวศุลีพร  เนาวกูล
 
1. นางสาวพิมประภา  เจ้ยแก้ว
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกอบโชค   บัวนาค
2. เด็กชายปรัญชัย   ไหมศรีขาว
3. เด็กชายปุริมปรัชญ์   เศรฐพงค์
4. เด็กชายวุฒิเดช   ชมภูทอง
5. เด็กชายสหรัฐ   คงชู
 
1. นายศักสุดา  แสงมณี
2. นายศิริชัย   ไหมด้วง
3. นายวีระศักดิ์  มะลิทอง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงกานต์ดี   บุญกิจ
 
1. นายศักสุดา  แสงมณี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรัญชัย  ไหมสีขาว
 
1. นายศักสุดา  แสงมณี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสธรรดร   จันรอดภัย
 
1. นายศักสุดา  แสงมณี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ดี   บุญกิจ
 
1. นายศักสุดา  แสงมณี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวมลฑาทิพย์   เพชรนวล
 
1. นายศักสุดา  แสงมณี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.67 เงิน 5 1. นายจารุภัทร   เงินมาก
 
1. นายศักสุดา  แสงมณี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 9 1. นางสาวพชธกร   ชัยสง
 
1. นายศักสุดา  แสงมณี
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณฐอร  มากชิต
 
1. นางสาวกชกร  ชูสุข
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณพสร  ยืนยง
 
1. MissNatasha Louise  Mann
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงชัญญานุช   สุทธินนท์
 
1. Mr.Lei  Yutian
 
58 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  สินทรัพย์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  วังบุญคง
 
59 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 70.33 เงิน 6 1. นายกันตภณ  เกลาฉีด
 
1. นางสาวณัฐณิชา  วังบุญคง
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 40.66 เข้าร่วม 7 1. นางสาวประกายทิพย์  กิจวิจิตร
2. นางสาวสิริฤดี  ลิขิตธำรงกวิน
 
1. Mr.Chen  Hao
2. Mr.Lei  Yutian
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 87.67 ทอง 4 1. เด็กชายกฤตยชญ์  แก้วบัณฑิตย์
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  แดงบรรจง
3. เด็กหญิงธิดาพัชร์  สังข์ประสิทธิ์
4. เด็กหญิงนวรัตน์  หอมเกตุ
5. เด็กหญิงพนิตพร  ราชผล
6. เด็กชายพิชญวัฒน์   สุวรรณภักดี
7. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จอนนุ้ย
8. เด็กหญิงวณิดา  หนูนอง
9. เด็กหญิงอภิสรา  ธราขวัญนุ้ย
10. เด็กหญิงอัคริมา  คงเซ็น
 
1. นายพิชชากร  ตะนุสะ
2. นางสาวสายฝน  เกื้อนุ้ย
3. นายศิริชัย  ไหมด้วง
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิชญนาฎ  ทุมเพ็ญ
2. เด็กหญิงภัทรญาดา  บุญรอด
3. เด็กหญิงอัญชิษถา  นพแท่น
 
1. นายศิริชัย  ไหมด้วง
2. นายพิชชากร  ตะนุสะ
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวนันท์นภัส  ดำด้วง
2. นางสาวปรียาภรณ์  พินิตภุชพงศ์
3. นางสาวสาวิตรี  ชูสกุล
 
1. นายศิริชัย  ไหมด้วง
2. นายพิชชากร  ตะนุสะ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยพร   เพชรศรี
2. นายเป็นไท  เอียดเหลือ
 
1. นายวทัญญู  ชูประจิตต์
2. นายชาคริต  ทองนวล
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายนครา   เพ็ชร์บุรี
2. เด็กชายปธานิน  ขำเกื้อ
 
1. นางสาววราลักษณ์  รัฐจักร
2. นายอนุสรณ์  เขียวทอง
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวเนียม
2. เด็กชายรตินัยน์  เหมนุกูล
 
1. นางสาววราลักษณ์  รัฐจักร
2. นายอนุสรณ์  เขียวทอง
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัญญวัฒณ์  พัฒน์ทอง
2. เด็กชายภัทรพัฒน์  อภิศักดิ์มนตรี
 
1. นางสาววราลักษณ์  รัฐจักร
2. นายอนุสรณ์  เขียวทอง
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวชุติรัตน์  ชิตไชย
2. นางสาวณภัทธิรา  รักทอง
 
1. นางสาววราลักษณ์  รัฐจักร
2. นายอนุสรณ์  เขียวทอง
 
69 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกวิสรา  หนูวงศ์
2. นายณัฐดนัย  เจ้ยแก้ว
3. นายพีรพัฒน์   เมืองแก้ว
 
1. นางสาววราลักษณ์   รัฐจักร
2. นางสาวอนุสรณ์  เขียวทอง
 
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกษิดิ์พัฒน์  โอภิธากรณ์
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  ปิ่นสุวรรณ
3. นายโกเมศ   วิจิตรพันธ์
 
1. นางสาววราลักษณ์  รัฐจักร
2. นายอนุสรณ์  เขียวทอง
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายคณพัฒน์  ไกรนรา
2. นายชนาธิป   ช่วยเมือง
3. นายสรวิศ  สังข์ประพันธ์
 
1. นายวีรศักดิ์  มะลิทอง
2. นายอนุสรณ์  เขียวทอง
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 -   1. เด็กชายกฤติ   สวัสดิสาร
2. เด็กหญิงณัฏฐวรินทร์   อินทนะนก
3. เด็กหญิงสุกฤตา  ดำชู
 
1. นายวีรศักดิ์  มะลิทอง
2. นายอนุสรณ์  เขียวทอง
 

รายละเอียดผลการแข่งขัน

การแข่งขันระดับนานาชาติ

Story Telling ระดับชั้น ม. ต้น
เด็กหญิงพิชามญธุ์ สมเจริญวัฒนา
ได้คะแนน 88.67 เหรียญทองอันดับที่ 8
ครูที่ปรึกษา Miss Natasha Louise Mann

 

Story Telling ระดับชั้น ม. ปลาย
นางสาวกัลยกร คงประสิทธิ์
ได้คะแนน 89 เหรียญทองอันดับที่ 5
ครูที่ปรึกษา Miss Natasha Louise Mann

 

รายละเอียดผลการแข่งขันระดับนานาชาติ

กดแชร์ข้อมูล