ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ควบคุมการแข่งขันการประกวดคลิปวิดีโอ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
ประกาศวันที่ 29 มิ.ย. 2566     Proud of you S.TSU     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 46 ครั้ง


เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. นักเรียนและครูผู้ควบคุมการแข่งขันประกวดคลิปวิดีโอ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เข้ารับรางวัลการแข่งขัน ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดความร่วมมือระหว่าง กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน .จังหวัด หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันปลูกจิตสำนึก กระตุ้นเตือนให้เยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ความภาคภูมิใจ ตลอดจนเห็นความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

นักเรียนและครูผู้ควบคุมการแข่งขันเข้ารับรางวัลระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ดังนี้
1. นางสาวกัลยกร คงประสิทธิ์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวนเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันและฝึกซ้อม โดย ครูพิชชากร  ตะนุสะ  และ ครูสายฝน เกื้อนุ้ย (ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

2. นายอิสมาอีล หมาดหลี
ได้รับรางวัลชมเชย (รองชนะเลิศอันดับ 2) จำนวนเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันฝึกซ้อม โดย ครูพิชชากร  ตะนุสะ  และ ครูสายฝน เกื้อนุ้ย (ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

กดแชร์ข้อมูล