Responsive image
อัตราค่าใช้จ่ายหอพัก (ห้องธรรมดา)
รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
1. ค่าบำรุงหอพัก 2,600 2,600
2. ค่าดูแลนักเรียน (ที่ปรึกษา และแม่บ้าน) 1,500 1,500
3. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ - ค่าไฟ) 1,000 1,000
4. ค่าประกันของเสียหาย 1,000 0
5. ค่าอาหาร (มื้อเช้า - มื้อเย็น) 18,000 17,100
รวม 24,100 22,200
อัตราค่าใช้จ่ายหอพัก (ห้องแอร์)
รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
1. ค่าบำรุงหอพัก 4,000 4,000
2. ค่าดูแลนักเรียน (ที่ปรึกษา และแม่บ้าน) 1,500 1,500
3. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ - ค่าไฟ) 2,000 2,000
4. ค่าประกันของเสียหาย 1,000 0
5. ค่าอาหาร (มื้อเช้า - มื้อเย็น) 18,000 17,100
รวม 26,500 24,600