Responsive image

กิจกรรมหอพัก

...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน "กรณีอัคคีภัย"
...
โรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการอบรมแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน (กรณีอัคคีภัย)
...
นักเรียนประจำหอพักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมสาธิต (ธรรม) ดี อิ่มบุญ ณ วัดป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
...
หอพักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการสาธิต 5 ส. เปิดหอสัมพันธ์ ณ หอพักนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
...
นักเรียน ม.2 และ ม.4 เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง (Safe bike Save life) ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
...
หอพักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการสาธิต 5 ส. หอพักน่าอยู่ ประจำภาคเรียนที่2/2566 ณ หอพักนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม

ปฏิทินกิจกรรมของหอพัก
1. สาธิต 5 ส. หอพักน่าอยู่ ประจำเดือนมีนาคม 2567 วันที่ 27 ก.พ. 2567
2. สาธิต 5 ส. หอพักน่าอยู่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 13 ก.พ. 2567
3. สาธิต 5 ส. หอพักน่าอยู่ ประจำเดือนมกราคม 2567 วันที่ 24 ม.ค. 2567
4. สาธิต 5 ส. หอพักน่าอยู่ ประจำเดือนธันวาคม 2566 วันที่ 26 ธ.ค. 2566
5. โครงการอบรมแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน "กรณีอัคคีภัย" วันที่ 22 พ.ย. 2566
6. นักเรียนเดินทางเข้าหอพัก วันที่ 23 ต.ค. 2566
7. จองห้องพักประจำภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 11 ต.ค. 2566
8. "สาธิต (ธรรม) ดี อิ่มบุญ 2566" วันที่ 22 ก.ย. 2566
9. S.TSU ร่วมใจพัฒนา ลานกีฬาสามัคคี วันที่ 8 ส.ค. 2566
10. สาธิต 5 ส เปิดหอสัมพันธ์ วันที่ 6 ก.ค. 2566
11. ขับขี่ปลอดภัยวินัยถูกต้อง (จักรยาน) วันที่ 4 ก.ค. 2566
12. ปฐมนิเทศนักเรียนหอพักใหม่ วันที่ 7 พ.ค. 2566