Responsive image


หอพักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการสาธิต 5 ส. หอพักน่าอยู่ ประจำภาคเรียนที่2/2566 ณ หอพักนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม

ประกาศวันที่ 27 ธ.ค. 2566 หมวด กิจกรรมหอพัก

First slide
วันที่ 26 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการ “สาธิต 5 ส. หอพักน่าอยู่ ” ประจำภาเรียนที่ 2/2566 ณ หอพักนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม เพื่อนักเรียนหอพักมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นถึงประโยชน์ของกิจกรรม 5 ส ทำให้บรรยากาศและภูมิทัศน์ภายนอกหอพักน่าอยู่มากขึ้น และสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ในการดูแลหอพักให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามน่าอยู่


รูปภาพเพิ่มเติม