Responsive image


หอพักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการสาธิต 5 ส. เปิดหอสัมพันธ์ ณ หอพักนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประกาศวันที่ 6 ก.ค. 2566 หมวด กิจกรรมหอพัก

First slide
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ “สาธิต 5 ส. เปิดหอสัมพันธ์” ณ หอพักนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณให้เกียรติเปิดโครงการดังกล่าว โครงการ “สาธิต 5 ส. เปิดหอสัมพันธ์” จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนหอพักมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ของกิจกรรม 5 ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ซึ่งนักเรียนหอพักได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ให้หอพักนักเรียนมีความร่มรื่น สะอาด เรียบร้อย น่าอยู่ ดูแลความสะอาดและเป็นระเบียบบริเวณห้องพักส่วนตัว และบริเวณหอพัก อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมหอพักให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการ ทั้ง 4 หอ คือ หอพักอินทนิล 2 อินทนิล 5 อินทนิล 6 และอินทนิล 7 ทั้งนี้ นักเรียนที่มีห้องสะอาดในระดับดีเยี่ยม จะได้รับเกียรติบัตรนักเรียนรักสะอาด และได้คะแนนความดีเพิ่มจำนวน 5 คะแนน


รูปภาพเพิ่มเติม