Responsive image


นักเรียนประจำหอพักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมสาธิต (ธรรม) ดี อิ่มบุญ ณ วัดป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ประกาศวันที่ 9 ส.ค. 2566 หมวด กิจกรรมหอพัก

First slide
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นักเรียนประจำหอพักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมโครงการสาธิต (ธรรม) ดี อิ่มบุญ ประจำเดือนสิงหาคม เพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและเพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ กล่อมเกลาให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ จัดขึ้นทุกวันพระ ณ วัดป่าพะยอม เวลา 07.00 – 08.00 น. ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม – 22 กันยายน 2566 โดยในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน มีกำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้ เดือนสิงหาคม - วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 - วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 - วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 - วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เดือนกันยายน 2566 - วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 - วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 - วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566


รูปภาพเพิ่มเติม