Responsive image


โรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการอบรมแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน (กรณีอัคคีภัย)

ประกาศวันที่ 22 พ.ย. 2566 หมวด กิจกรรมหอพัก

First slide
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการอบรมแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน "กรณีอัคคีภัย" ณ โรงเรียนสาธิตฯ และหอพักนักเรียน ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยนายสมบูรณ์ จุลสุรางค์ ผู้เชี่ยวชาญ (ตำแหน่งเดิมนักวิชาการ ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ) นายปัญญาวุธ เสนีย์ ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง และนาย ธนวัฒน์ เต็งรัง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.พัทลุง ให้ความรู้ หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย รวมถึงหลักการอพยพหนีไฟ ซึ่งในการดำเนินโครงการมีการจำลองสถานการณ์ซ้อมการอพยพหนีไฟ สร้างความตระหนัก และให้ความสำคัญกับการดับเพลิง และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อเอาตัวรอดเมื่อเจอสถานการณ์จริง


รูปภาพเพิ่มเติม