ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


Free Bootstrap Template by uicookes.com

เป้าหมายการจัดตั้งโรงเรียน

การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณที่มีมหาวิทยาลัยเป็นแกนหลักในการดำเนินการ
1. เวลาที่เริ่มเปิดดำเนินการ เปิดดำเนินการปีการศึกษา 2564
2. ระดับชั้นที่จะดำเนินการเปิดทำการสอน
1) ปีการศึกษา 2564
  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้อง ๆ ละ 30 คน
  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4** จำนวน 3 ห้อง ๆ ละ 30 คน
  (**อาจจะเป็นโครงการ วมว.ม.ทักษิณ ห้องที่ 2 จำนวน 1 ห้อง)

2) ปีการศึกษา 2567
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้อง ๆ ละ 30 คน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4** จำนวน 4 ห้อง ๆ ละ 30 คน
(**รวมโครงการ วมว.ม.ทักษิณ ห้องที่ 2 จำนวน 1 ห้อง)

3) เงื่อนไขการเลื่อนชั้นจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียน (เดิม)
การเลื่อนชั้นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ มีเงื่อนไขว่า นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนสะสมเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.5 จึงจะได้โควต้าเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ