ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621


คำแนะนำ ก่อนทำการสมัคร
1. ขั้นตอนแรก ให้นักเรียนอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจก่อนกดปุ่ม "ข้าพเจ้าได้อ่านคำชี้แจงข้างต้นแล้ว"
2. ขั้นตอนที่สอง จะเป็นหน้าเงื่อนไข จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขในการสมัครรอบทั่วไป ให้นักเรียนอ่านเงื่อนไขให้เข้าใจก่อนกดปุ่ม "ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขข้างต้นแล้ว"
3. ขั้นตอนที่สาม หน้าเลือกกลุ่ม ให้นักเรียนทำการเลือกกลุ่มให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนและเลือกระดับชั้นที่ต้องการศึกษาให้ถูกต้อง
4. ขั้นตอนที่สี่ ข้อสำคัญ เป็นข้อมูลการสมัคร นักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
4.1 ข้อมูลสำคัญ (อีเมลล์,รหัสบัตรประชาชนผู้สมัคร (นักเรียน),เบอร์ที่สามารถติดต่อได้) ห้ามพิมพ์ข้อมูลผิด!!! มีผลในการเข้าใช้งานระบบภายหลัง
4.2 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง)
4.3 ข้อมูลการศึกษา (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง)
5. ทำการตรวจทานข้อมูลอีกครั้งและกดส่งใบสมัคร
6. ขั้นตอนที่ห้า อัพโหลดหลักฐาน ให้นักเรียนอัพโหลดหลักฐาน 2 รายการคือ
6.1. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6.2. สำเนาใบแสดงผลการเรียนนักเรียน (ปพ.) (รับรองสำเนาถูกต้อง)
รองรับนามสกุล .jpg , .png , .pdf ขนาดไม่เกิน 2 MB.

สิ่งที่นักเรียนต้องทำหลังจากการสมัครเสร็จสิ้น
1. ชำระเงินค่าสมัคร 350 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564
2. นักเรียนอัพหลักฐาน (อัพผ่านระบบให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564) >> ขั้นตอนการอัพหลักฐานการสมัคร
2.1. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2.2. สำเนาใบแสดงผลการเรียนนักเรียน (ปพ.) (รับรองสำเนาถูกต้อง)
รองรับนามสกุล .jpg , .png , .pdf ขนาดไม่เกิน 2 MB.
3. เช็คสถานะการชำระเงินและสถานที่สอบได้ที่ <<คลิก>> ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ 24 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ : หากโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานแล้ว พบว่ามีการปลอมแปลงหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ โรงเรียนจะถือว่าผลการสอบคัดเลือกนั้นเป็นโมฆะโดยทันที
นักเรียนได้อ่านคำแนะนำข้างต้นนี้แล้วหรือยัง อ่านแล้ว