ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621


คำแนะนำ ก่อนทำการสมัคร
1. ขั้นตอนแรก ให้นักเรียนอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจก่อนกดปุ่ม "ข้าพเจ้าได้อ่านคำชี้แจงข้างต้นแล้ว"
2. ขั้นตอนที่สอง จะเป็นหน้าเงื่อนไข จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขในการสมัครรอบโควตา ให้นักเรียนอ่านเงื่อนไขให้เข้าใจก่อนกดปุ่ม "ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขข้างต้นแล้ว"
3. ขั้นตอนที่สาม หน้าเลือกประเภท ให้นักเรียนทำการเลือกประเภทให้ตรงกับความสามารถของนักเรียนและเลือกระดับชั้นที่ต้องการศึกษาให้ถูกต้อง
4. ขั้นตอนที่สี่ ข้อสำคัญ เป็นข้อมูลการสมัคร นักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
4.1 ข้อมูลสำคัญ (อีเมลล์,รหัสบัตรประชาชนผู้สมัคร (นักเรียน),เบอร์ที่สามารถติดต่อได้) ห้ามพิมพ์ข้อมูลผิด!!! มีผลในการเข้าใช้งานระบบภายหลัง
4.2 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง)
4.3 ข้อมูลการศึกษา (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง)
ทำการตรวจทานข้อมูลอีกครั้งก่อนกดส่งใบสมัคร

สิ่งที่นักเรียนต้องทำหลังจากการสมัครเสร็จสิ้น
1. ชำระเงินค่าสมัคร 350 บาท ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564
2. ทำการจัดทำ Portfolio ไม่กำหนดจำนวนหน้าและรูปแบบ
3. ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มเช็ครายการต้องส่ง ปณ. แนบมาพร้อม Portfolio <<คลิกดาวน์โหลด>>
4. ส่ง Portfolio พร้อมหลักฐานสมัครต่าง ๆ มาที่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่อยู่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

(ดูวันประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564)
5. เช็คสถานะการชำระเงินและการสอบสัมภาษณ์ได้ที่ <<คลิก>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 5 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ : หากโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานแล้ว พบว่ามีการปลอมแปลงหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ โรงเรียนจะถือว่าผลการสอบคัดเลือกนั้นเป็นโมฆะโดยทันที
นักเรียนได้อ่านคำแนะนำข้างต้นนี้แล้วหรือยัง อ่านแล้ว