ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

เกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม

ปรัชญา
ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา

วิสัยทัศน์
โรงเรียนชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสังคม ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้

ชื่อภาษาไทย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม (ส.มทษ)

ชื่อภาษาอังกฤษ
Thaksin University Demonstration Secondary School (S.TSU)

ลักษณะหน่วยงาน

เป็นหน่วยงานใหม่ที่จัดตั้งขึ้นตามกรอบความคิดหลักของแผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเป็นหน่วยงานลักษณะพิเศษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและกำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก : ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ

หน่วยงานสนับสนุน

1) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
2) คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
3) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
4) คณะวิศวกรรมศาสตร์
5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์

บุคคลที่รับผิดชอบหลัก

1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
2) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย
3) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตพัทลุง
4) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ที่ตั้งโครงการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป