ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621

เกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ปรัชญา
ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา

วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัดการศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์องค์ความรู้วิชาชีพครูบนฐานพหุสังคม

ชื่่อภาษาไทย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ (ส.มทษ)

ชื่อภาษาอังกฤษ
Demonstration School of Thaksin University (S.TSU)

ลักษณะหน่วยงาน

เป็นหน่วยงานใหม่ที่จัดตั้งขึ้นตามกรอบความคิดหลักของแผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเป็นหน่วยงานลักษณะพิเศษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและกำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก : ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ

หน่วยงานสนับสนุน

1) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
2) คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
3) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
4) คณะวิศวกรรมศาสตร์
5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์

บุคคลที่รับผิดชอบหลัก

1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
2) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย
3) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตพัทลุง
4) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ที่ตั้งโครงการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป