ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800


Free Bootstrap Template by uicookes.com

แนวทางการรับนักเรียน

นักเรียนทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามคุณสมบัติและความสมัครใจ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่องทางคือ
1. การแข่งขันทั่วไป
2. บุตร หลาน บุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. ผู้มีอุปการคุณ