AVATAR
ระบบจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์
นักเรียน (รอบสำรอง)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
Payment System
กรุณาใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน
เข้าสู่หน้าระบบการจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์